Algemene voorwaarden

PTNesty Stability & Change; ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag onder nummer:54227399
PTNesty Stability & Change is gespecialiseerd in personal lifestyle coaching en voedingsadvies.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: PTNesty Stability & Change

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met PTNesty Stability & Change.

Personal Trainer(s): Pieter Nesty

Activiteit(en): Personal Training, Bootcamp, Bedrijfsfitness, Events, Voedingsadvies, Personal Training als Cadeau.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en PTNesty Stability & Change  schriftelijk overeenkomen dat PTNesty Stability & Change activiteiten die de deelnemer met Pieter Nesty heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij PTNesty Stability & Change voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van PTNesty Stability & Change  zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ieder gebruik van de diensten van PTNesty Stability & Change geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure

Voor aanvang van deelneming aan een van de activiteiten, dient een intakegesprek te hebben plaatsgevonden. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan PTNesty Stability & Change te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Tussentijdse veranderingen in gezondheid en persoonsgegeven dient u per omgaande aan PTNesty Stability & Change door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Na de bevestiging van de inschrijving zal PTNesty Stability & Change meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is PTNesty Stability & Change bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor PTNesty Stability & Change alsook de deelnemer. Wanneer u verhinderd bent, wordt de afspraak in overleg ingehaald op een ander moment in diezelfde week, tenzij anders afgesproken.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op PTNesty Stability & Change rust de verplichting tot het zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door de trainer bepaald. PTNesty Stability & Change voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat PTNesty Stability & Change niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door PTNesty Stability & Change aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. PTNesty Stability & Change kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. PTNesty Stability & Change is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is PTNesty Stability & Change niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door PTNesty Stability & Changegeorganiseerde activiteiten. PTNesty Stability & Change is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen PT Nesty Stability & Change wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die PT Nesty Stability & Change aanbiedt.

De deelnemer is jegens PTNesty Stability & Change aansprakelijk wanneer PTNesty Stability & Change op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient PTNesty Stability & Change te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding

PTNesty Stability & Change is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal PTNesty Stability & Change meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is PTNesty Stability & Change gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan PTNesty Stability & Change te voldoen. Indien PTNesty Stability & Change over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag PTNesty Stability & Change een bedrag van EUR 3,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van PTNesty Stability & Change zijn de wettelijke BTW tarieven van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is PTNesty Stability & Changegerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan PTNesty Stability & Change. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. PTNesty Stability & Change is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van onze Personal Trainers of bij onvoldoende belangstelling van een Bootcamp Training behoudt PTNesty Stability & Change het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden.

Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met PTNesty Stability & Change aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

PTNesty Stability & Change belooft zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. PTNesty Stability & Change is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. PTNesty Stability & Change is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van PTNesty Stability & Change gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciele doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. PTNesty Stability & Change houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent PTNesty Stability & Change te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 13. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door PTNesty Stability & Change. Ondanks de zorg die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren dat zo snel mogelijk te corrigeren. PTNesty Stability & Change kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met PTNesty Stability & Change die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. PTNesty Stability & Change is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van sites waarnaar verwezen wordt vanuit deze website.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door PTNesty Stability & Changevoor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van PTNesty Stability & Change. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van PTNesty Stability & Change. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van PTNesty Stability & Changezijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door PTNesty Stability & Change ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door PTNesty Stability & Change zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 15. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot PTNesty Stability & Change. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar PTNesty Stability & Change is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s